NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Začnú odstraňovať sudy s PCB v lokalite „Prameň“ pri Strážskom

Strážske, 5.9.2022 – Ministerstvo vnútra pristupuje k ďalšej etape likvidácie dlhoročnej environmentálnej záťaže v podobe nevhodne uskladnených sudov so zvyškami PCB látok a iných vedľajších produktov z výroby bývalého závodu Chemko Strážske.

Po niekoľkých mesiacoch príprav v gescii Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), Ministerstva životného prostredia SR a ďalších partnerov, by mali v utorok 6. septembra príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Humennom začať s odstraňovaním kontaminovaného materiálu z lokality Prameň. Odoberanie a vyhodnocovanie vzoriek zo zakopaných sudov, ale najmä okolitej pôdy bude v gescii pracovníkov Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Jasove a STU, rovnako, ako tomu bolo pri sanácii lokality Ošípareň na jeseň v roku 2021.

Po vykonaní opätovnej obhliadky 22. augusta lokality Prameň za účasti majiteľa dotknutých pozemkov, ktorá sa uskutočnila z dôvodu kontroly hodnôt obsahu nebezpečných látok pred zásahom, sa uskutočnila aj obhliadka terénu kvôli dostupnosti techniky v teréne. Na záver sa zhodnotil predpokladaný rozsah prác a zvolenie vhodného postupu pre sanáciu prítomných zdraviu ohrozujúcich látok.

„Hasiči upravia úvodom prác prístupovú cestu k prameňu, rovnako aj vyhradený manipulačný priestor. Keďže sa lokalita nachádza v horšie prístupnom teréne, využitá bude aj špeciálna technika – ako napríklad tzv. kráčajúci bager zo Slovenského vodohospodárskeho podniku,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

„Plánuje sa aj s odobratím viditeľných sudov a s odobratím niekoľkých metrov kubických okolitej pôdy. Celkový rozsah prác bude závisieť od postupného odkrývania zeminy z kopca pri prameni. Cieľom je zamedziť ďalšej kontaminácii okolitého prostredia vodou vytekajúcou z prameňa,“ vysvetlil Pavol Mikulášek, prezident Hasičského a záchranného zboru.

Kontaminovaný materiál sa bude uskladňovať do kontajnerov, ktorých likvidáciu zabezpečí vo svojej pôsobnosti ministerstvo životného prostredia. Odborným garantom vykonávaných záchranných prác je STU.

„Pri odstraňovaní environmentálnych záťaží ministertstvo vnútra opäť preukazuje maximálnu kooperatívosť so všetkými zainteresovanými partnermi. Krízy najrôznejšej povahy ministerstvo rieši dennodenne nielen preto, že je to našou zákonnou povinnosťou, ale aj zo zodpovednosti, ktorú cítime voči životu, zdraviu a majetku občanov Slovenskej republiky, a v tomto prípade aj k zodpovednosti k životnému prostrediu. Verím, že záchranné práce prebehnú bez problémov a obyvatelia Strážskeho budú môcť opäť o niečo pokojnejšie spávať,“ doplnil minister vnútra Roman Mikulec.