NasZemplin.sk

Informácie z regiónu Zemplín

Projekt BirdTour rozvíja ekoturizmus v Košickom kraji

Z hľadiska udržateľnosti a pozitívneho prístupu k životnému prostrediu je ekoturizmus dôležitým nástrojom prezentácie turistických lokalít Košického kraja. Významnú úlohu tejto témy vo vzťahu k udržateľnosti turizmu si uvedomuje aj Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa a Slovenská ornitologická spoločnosť / Birdlife Slovensko,ktorých spolupráca v rámci projektu BirdTour má už dnesv Košickom kraji svoje prvé praktické výsledky.

Súčasné tendencie masového turizmu a konzumnej spoločnosti vážnym spôsobom narúšajú čistotu ovzdušia, vodných plôch, či prirodzeného habitátu zvierat a ľudí. Masový turizmus je ohrozením nielen pre prírodné prostredia, ale aj pre kultúru a zvyky jednotlivých regiónov. Riešením tejto nepriaznivej situácie jeekoturizmus, ktorý prispieva nielen k ochrane prírody, udržateľnosti ale je zároveň efektívnym nástrojom na zvýšenie atraktivity turistických lokalít. Významnou aktivitou, ktorá posilňuje ekoturizmus v Košickom kraji je európsky projekt v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko, BirdTour – Cezhraničný rozvoj ekoturizmu, založenom na fenoméne „birdwatchingu“ v osobitne chránených územiach.

Ide o cezhraničný rozvoj ekoturizmu založenom na BirdWatchingu (pozorovaní vtáctva) v osobitne chránených územiach, akým sú Senianske rybníky na území Slovenska. Tie sú národnou prírodnou rezerváciou a jednou z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Zaujímavou atrakciou, ktorá je prínosná nielen pre odborníkov, ale aj laickú verejnosť, je náučný chodník Vtáčim rajom, ktorého súčasťou je aj pozorovacia veža s množstvom informačných tabúľ. Práve na revitalizácií vyhliadkovej veže a existujúceho náučného chodníka s dĺžkou 15 kilometrov sa v rámci projektu podieľa Slovenská ornitologická spoločnosť/ Birdlife Slovensko, ktorá zároveň vybuduje plne funkčné návštevnícke centrum, dažďovú záhradu a cyklopožičovňu.

Výška podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vyčlenená na realizáciu tohto celého projektu je 818 215, 45 €. Vedúcim partnerom projektu je Košice Región Turizmus, ktorý zabezpečí koordináciu projektu a poskytne marketingovú podporu novovzniknutých ekoturistických produktov a služieb. Ďalšími projektovými partnermi súZöldKör – FöldBarátaiMagyarországtagja, ktorý v rámci projektu vytvorí náučný chodník v meste Sárospatak, informačné centrum v obci Bodrogkeresztúr a zrekonštruuje vyhliadkovú vežu v meste Tarcal,a Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa, ktorého hlavným cieľom je obnova renesančného Senianskeho kaštieľa a jeho okolia, v rámci ktorého vybuduje kemping, dostupný pre širokú verejnosť. Jeho súčasťou je výstavba hygienického zázemia s kuchynkou a parkoviska s plochou pre karavany.

Účasť zahraničných partnerov na projekte a jeho cezhraničný aspekt sú pridanou hodnotou najmä z hľadiska výmeny skúseností a ich implementácie v reálnom prostredí.

Očakávaným výsledkom projektu BirdTour je rozvoj ekoturizmu, zvýšenie počtu návštevníkov v regióne a vytvorenie komplexnej návštevníckej infraštruktúry v lokalite Senianskych rybníkov. Tie sa nielen významnou turistickou lokalitou, ale taktiež skvelým východiskovým bodom do širšieho územia Medzibodrožia, ktoré má potenciál vynikať vďaka aktivitám udržateľného turizmu. Všetky činnosti zrealizované cez tento projekt prispejú k rozvoju ekoturizmu a k celkovej podpore cestovného ruchu v regióne dolný Zemplín.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tlačová správa: Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa